Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas „Miestų partnerystė“  (CERV-2024-CITIZENS-TOWN-TT).

Kvietimo tikslai:

 • skatinti įvairių šalių piliečių mainus;
 • suteikti piliečiams praktinės patirties apie bendro Europos Sąjungos paveldo turtingumą ir įvairovę ir padėti jiems suvokti, kad tai yra bendros ateities pagrindas;
 • garantuoti taikius europiečių santykius ir užtikrinti jų aktyvų dalyvavimą vietos lygmeniu;
 • stiprinti Europos piliečių tarpusavio supratimą ir draugystę;
 • skatinti savivaldybių bendradarbiavimą ir keitimąsi geriausia patirtimi;
 • remti gerą vietos valdymą;
 • stiprinti vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį Europos integracijos procese.

Finansuojamos veiklos: dirbtuvės, seminarai, konferencijos, mokymai, ekspertų susitikimai, internetiniai seminarai, informuotumo didinimo veiklos, kultūriniai renginiai, festivaliai, parodos, duomenų (suskirstytų pagal lytį) rinkimas ir konsultavimas, gerosios patirties kūrimas, jos keitimasis ir sklaida tarp valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės organizacijų, komunikacijos priemonių plėtra ir socialinės žiniasklaidos naudojimas.

Laukiami rezultatai:

 • skatinti ir didinti piliečių tarpusavio supratimą ir draugystę vietos lygmeniu;
 • remti vietos bendruomenių piliečius, kad jie patirtų ir pripažintų pridėtinę vertę, kurią ES teikia pasitelkdama vietos žmonių požiūrį;
 • stiprinti priklausymo ES jausmą;
 • skatinti ilgalaikius ryšius tarp savivaldybių ir piliečių.

Tinkami pareiškėjai (paramos gavėjai):

 • turi būti juridiniai asmenys (viešosios ar privačios įstaigos);
 • būti oficialiai įsisteigę vienoje iš reikalavimus atitinkančių šalių, t. y.: ES valstybėse narėse (įskaitant jų užjūrio teritorijas). Ne ES šalyse – CERV programoje dalyvaujančios asocijuotos šalys, arba šalys, su kuriomis vyksta derybos dėl asociacijos sutarties, ir kuriose ši sutartis įsigalioja prieš pasirašant projekto sutartį (dalyvaujančių šalių sąrašas).

Kitos tinkamumo sąlygos:

 • pagrindinis pareiškėjas ir jo asocijuotas partneris (-iai) turi būti viešoji įstaiga arba pelno nesiekianti organizacija, turinti juridinį statusą ir būti oficialiai įsteigta vienoje iš reikalavimus atitinkančių šalių. Tai turi būti miestai / savivaldybės ir (arba) kitų lygių vietos valdžios institucijos arba jų partnerystės komitetai ar kitos ne pelno organizacijos, atstovaujančios vietos valdžios institucijas;
 • projektas turi būti tarptautinis ir jame turi dalyvauti savivaldybės iš ne mažiau kaip dviejų reikalavimus atitinkančių šalių, iš kurių bent viena yra ES valstybė narė;
 • veiklos turi būti vykdomos bet kurioje reikalavimus atitinkančioje, projekte dalyvaujančioje šalyje;
 • renginiuose turi dalyvauti ne mažiau kaip 50 tiesioginių dalyvių, iš kurių ne mažiau kaip 25 turi būti kviestiniai tarptautiniai dalyviai. Kviestiniai tarptautiniai dalyviai – tai asocijuotų partnerių dalyviai, keliaujantys iš vienos šalies į kitą, kurioje vyksta „Miestų partnerystės“ renginys.

Kvietimo biudžetas – 4 000 000 Eur.

Projektų trukmė – 6 – 12 mėn.

Prašoma projekto finansavimo suma gali būti nuo 8 455 Eur iki 50 745 Eur.

Paraiškas galima teikti iki 2024-09-19

Daugiau informacijos apie kvietimą: EU Funding & Tenders Portal (europa.eu)

Atkreipiame dėmesį, kad kvietimo dokumentas yra išverstas į lietuvių kalbą, kurį galima rasti čia: Call for proposals for Town-Twinning (CERV-2023-CITIZENS-TOWN-TT) (europa.eu). Vertimas yra mašininis, ocifialiai galiojanti dokumento versija – anglų kalba.