Apie mus

ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos kontaktiniu punktu Lietuvoje yra paskirta Europos socialinio fondo agentūra. Pagrindinės programos kontaktinio punkto funkcijos yra:

  • teikti nešališkas gaires, praktinę informaciją ir pagalbą pareiškėjams, suinteresuotiems subjektams ir paramos gavėjams visais su programa susijusiais klausimais (įskaitant paraiškų teikimo procedūrą, partnerių paiešką, Europos Komisijos kvietimų teikti paraiškas ir dotacijų valdymo sistemą).
  • Viešinti programą nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis.
  • Teikti duomenis apie programos įgyvendinimo galimybes Lietuvoje Europos Komisijai ir Europos švietimo ir kultūros vykdomajai įstaigai (EACEA).
  • Remti programos pareiškėjų, suinteresuotų subjektų ir paramos gavėjų bendradarbiavimą nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis, įskaitant NVO ir pelno nesiekiančių suinteresuotų subjektų sutelkimą dalyvauti programos veiklose.

Nacionalinio kontaktinio punkto veiklos tikslas – palengvinti Lietuvos organizacijų dalyvavimą CERV programoje ir paskatinti prasmingai panaudoti programos lėšas bei prisidėti prie ES politikos prioritetų įgyvendinimo.

Esame pasirengę teikti informaciją ir visapusišką pagalbą bei kviečiame ir skatiname Lietuvos organizacijas aktyviai dalyvauti programoje!

Kontaktinio punkto veikla yra finansuojama Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšomis.