Programa

Europos Sąjungos (ES) Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių (angl. Citizens, equality, rights and values – CERV) programa buvo patvirtinta 2021 m. balandžio mėn. septynerių metų laikotarpiui (2021-2027 m.). Pagrindinis programos tikslas – apsaugoti ir skatinti ES Sutartyse, Pagrindinių teisių chartijoje ir taikytinose tarptautinėse žmogaus teisių konvencijose įtvirtintas teises ir vertybes, remiant pilietinės visuomenės organizacijas ir skatinant piliečių dalyvavimą ES demokratiniame gyvenime.

Programos įgyvendinimo finansinis paketas – apie 1,55 mlrd. Eur 2021-2027 m. laikotarpiui.

Programos valdymo (paraiškų vertinimo, projektų administravimo ir pan.) funkciją vykdo Europos švietimo ir kultūros vykdomoji agentūra (angl. European Education and Culture Executive Agency – EACEA) ir Europos Komisija.

Programa yra sukurta dviejų anksčiau sėkmingai veikusių programų – „Europa piliečiams“ (angl. Europe for Citizens) ir „Teisės, lygybė, pilietiškumas“ (angl. Rights, Equality, Citizenship) pagrindu ir siekia konkrečių tikslų, kurie atitinka žemiau išvardintas paprogrames.

 

 

ES vertybių paprogramė

Paprograme siekiama ginti ir skatinti ES vertybes, skiriant finansavimą pilietinės visuomenės organizacijoms, veikiančioms vietos, regioniniu, nacionaliniu ir tarpvalstybiniu lygiu, skatinančioms ir propaguojančioms ES teises ir vertybes. Taip siekiama didinti ES vertybių apsaugą, pagarbą teisinės valstybės principui ir prisidėti prie demokratiškesnės ES kūrimo.

Lygybės, teisių ir lyčių lygybės paprogramė

Paprograme siekiama propaguoti teises, nediskriminavimą ir lygybę, skatinti lyčių aspekto ir nediskriminavimo aspekto integravimą, daugiausia dėmesio skiriant šiems prioritetams:

 • skatinti teises, nediskriminavimą, lygybę, įskaitant lyčių lygybę.
 • Kovoti su rasizmu, ksenofobija ir visomis netolerancijos formomis.
 • Ginti ir skatinti vaiko teises.
 • Ginti ir skatinti neįgaliųjų teises.
 • Ginti ir skatinti ES pilietybės teises ir teisę į asmens duomenų apsaugą.

 

Piliečių aktyvumo ir dalyvavimo paprogramė

Paprogramė skirta piliečių aktyvumo ir dalyvavimo demokratiniame ES gyvenime skatinimui ir apima šiuos prioritetus:

 • didinti supratimą apie bendrą Europos istoriją, kultūrą, kultūros paveldą, vertybes.
 • Skatinti piliečių įsitraukimą ir dalyvavimą demokratiniame ES gyvenime.
 • Skatinti skirtingų šalių piliečių mainus, ypač per miestų giminiavimąsi ir miestų tinklus.

Paprogramė „Daphne“

Paprogramė yra skirta kovai su smurtu, daugiausia dėmesio skiriant:

 • smurto prieš moteris ir mergaites dėl lyties ir smurto šeimoje prevencijai ir kovai su juo.
 • Visų formų smurto prieš vaikus, jaunimą ir kitas pažeidžiamas grupes prevencijai ir kovai su juo.
 • Smurto aukų paramai ir apsaugai.