Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas „Europos atminimas“ (CERV-2024-CITIZENS-REM).

Kvietimo tikslas – remti projektus, kuriais siekiama įamžinti svarbiausius šiuolaikinės Europos istorijos įvykius, įskaitant autoritarinių ir totalitarinių režimų priežastis ir pasekmes, ir didinti Europos piliečių informuotumą apie bendrą istoriją, kultūrą, kultūros paveldą ir vertybes, taip gerinant jų supratimą apie Europos Sąjungą, jos ištakas, tikslą, įvairovę ir pasiekimus bei tarpusavio supratimo ir tolerancijos svarbą.

Projektai gali būti nacionaliniai arba tarptautiniai. Ypač skatinami tarptautiniai projektai.

Projektai turi būti rengiami pagal vieną iš šių prioritetų:

 1. perėjimas prie demokratijos, visuomenės, pagrįstos teisinės valstybės, demokratijos ir pagrindinių teisių principais (at)kūrimas ir stiprinimas (CERV-2024-REM-TRANSITION).

Orientacinis biudžetas: 1 510 000 Eur.

2. Holokausto, genocido, karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui atminimo stiprinimas, siekiant stiprinti demokratiją Europos Sąjungoje (CERV-2024-REM-HOLOCAUST).

Orientacinis biudžetas: 8 880 000 Eur.

3. Migracija, dekolonizacija ir daugiakultūrės Europos visuomenės (CERV-2024-REM-HISTMIGRATION).

Orientacinis biudžetas: 2 060 000 Eur.

4. Europos integracija ir svarbiausi jos pasiekimai (CERV-2024-REM-EUINTEGRATION).

Orientacinis biudžetas: 1 550 000 Eur.

Tikimasi, kad projektai:

 • apjungs skirtingų tipų organizacijas, siekiant sukurti sinergijas (ne pelno siekiančių organizacijų, vietos, regioninės ir nacionalinės administracijos, akademinės bendruomenės ir memorialinių bei mokymosi vietų su švietimo įstaigomis);
 • plėtos įvairaus pobūdžio veiklas (mokymai, leidiniai, internetinės priemonės, (kilmės) tyrimai, neformalusis švietimas, vieši debatai, parodos, informuotumo didinimas, liudijimų rinkimas ir skaitmeninimas, novatoriški ir kūrybiški veiksmai ir pan.), įskaitant ir naujus mokymo metodus bei naująsias technologijas;
 • rengs ir ves mokymus teisių gynėjams, valstybės tarnautojams, teismų sistemos nariams, teisėsaugos pareigūnams ir politikos formuotojams;
 • sudarys galimybes mainams tarp kartų, liudytojų – ateities kartoms;
 • įtrauks įvairių tikslinių grupių ir lyčių atstovus, įskaitant, kur įmanoma, žmones, susiduriančius su rasizmu, antisemitizmu, neapykanta romams ir kitomis diskriminacijos ir netolerancijos formomis.

Projektai turėtų turėti europinę dimensiją ir, pageidautina, būtų įgyvendinami tarpvalstybiniu lygmeniu (įtraukiant tarpvalstybinių partnerysčių ir tinklų kūrimą bei veikimą).

Tinkami pareiškėjai (pagrindinis pareiškėjas „koordinatorius“, bendrapareiškėjai ir susiję subjektai):

 • pagrindinis pareiškėjas (koordinatorius) turi būti ne pelno siekiantis juridinis asmuo (vieša ar privati įstaiga) arba tarptautinė organizacija.
 • Bendrapareiškėjai turi būti ne pelno siekiantys arba pelno siekiantys juridiniai asmenys (viešos arba privačios įstaigos). Pelno siekiančios organizacijos gali dalyvauti tik partnerystėje su viešomis įstaigomis, pelno nesiekiančiomis privačiomis įstaigomis arba tarptautinėmis organizacijomis.
 • Būti oficialiai įsisteigę vienoje iš reikalavimus atitinkančių šalių, t. y.: ES valstybėse narėse (įskaitant jų užjūrio teritorijas). Ne ES šalyse – CERV programoje dalyvaujančios asocijuotos šalys, arba šalys, su kuriomis vyksta derybos dėl asociacijos sutarties, ir kuriose ši sutartis įsigalioja prieš pasirašant projekto sutartį (dalyvaujančių šalių sąrašas).

Kitos tinkamumo sąlygos:

 • veiklos turi būti vykdomos bet kurioje reikalavimus atitinkančioje šalyje.
 • Mažiausia prašoma finansavimo suma negali būti mažesnė nei 50 000 Eur.
 • Projektai gali būti tiek nacionaliniai, tiek tarptautiniai.
 • Paraiškoje turi būti bent du pareiškėjai (pagrindinis pareiškėjas „koordinatorius“ ir dar bent vienas bendrapareiškėjas, kuris nėra susijęs subjektas ar asocijuotas partneris).

Projektų trukmė – 12-24 mėn.

Paraiškas galima teikti iki 2024-06-06.

Daugiau informacijos pagal pirmąjį prioritetą – Funding & tenders (europa.eu), pagal antrąjį prioritetą – Funding & tenders (europa.eu), pagal trečiąjį prioritetą – Funding & tenders (europa.eu), pagal ketvirtąjį prioritetą – Funding & tenders (europa.eu).