Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas „Miestų tinklai“ (CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT).

Kvietimo tikslai:

 • skatinti įvairių šalių piliečių mainus, stiprinti jų tarpusavio supratimą ir toleranciją, suteikti jiems galimybę praplėsti požiūrį bei vystyti priklausymo Europai jausmą ir identitetą.
 • Sudaryti sąlygas miestams įtraukti piliečius ir bendruomenes į diskusijas ir veiklas, susijusias su klimato, aplinkos, įskaitant su energetika susijusius klausimus, solidarumo ir migracijos sritimis. Suteikti piliečiams galimybę pažinti ES kultūrų įvairovę ir suvokti, kad Europos vertybės ir kultūros paveldas yra bendros ateities pagrindas.
 • Skatinti savivaldybių bendradarbiavimą ir keitimąsi geriausia patirtimi.
 • Remti gerą vietos valdymą ir stiprinti vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį Europos integracijos procese.

Miestų tinklai turėtų suteikti miestams ir savivaldybėms galimybę gilinti ir intensyvinti jų bendradarbiavimą ir diskusijas ilgalaikėje perspektyvoje, plėtoti tvarius tinklus ir apsibrėžti savo ilgalaikę Europos integracijos ateities viziją.

Kvietimo prioritetai:

 • skatinti informuotumą ir gilinti žinias apie mažumų, tokių kaip tautinės mažumos ir rasinės ar etninės kilmės žmonės (pvz. romai ir migrantai), vaidmenį Europos visuomenėje ir jų indėlį į Europos kultūros vystymąsi.
 • Nustatyti būdus, kaip toliau stiprinti ES sprendimų priėmimo proceso europinę dimensiją ir demokratinį teisėtumą bei skatinti laisvą, atvirą ir sveiką demokratinį valdymą, kai rinkėjų aktyvumas yra mažas, o pilietinė visuomenė susiduria su populizmu, dezinformacija ir iššūkiais, remti aktyviai į Europos politinį gyvenimą įsitraukusius piliečius ir užtikrinti galimybę naudotis savo rinkimų teisėmis.
 • Burti piliečius diskusijoms apie vietos lygmens veiksmus klimato ir aplinkosaugos, įskaitant su energetika susijusius klausimus, solidarumo srityse, dalintis geriausia praktika ir taip prisidėti prie piliečių dalyvavimo visuomeniniame gyvenime didinimo ir jų aktyvaus įsitraukimo į demokratinį ES gyvenimą.

Finansuojamos veiklos: dirbtuvės, seminarai, konferencijos, mokymai, ekspertų susitikimai, internetiniai seminarai, informuotumo didinimo veiklos, didelio matomumo renginiai, duomenų rinkimas ir konsultavimas, gerosios patirties kūrimas, keitimasis ir sklaida tarp valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės organizacijų, komunikacijos priemonių plėtra ir socialinės žiniasklaidos naudojimas.

Laukiamas poveikis:

 • galimybė miestams ir savivaldybėms plėtoti didesnio masto projektus, siekiant padidinti savo projektų poveikį ir tvarumą.
 • Galimybė paramos gavėjams plėtoti daugiau teminių ir su politika susijusių projektų.
 • Didesnis piliečių įsitraukimas į visuomenės gyvenimą ir aktyvesnis piliečių dalyvavimas demokratiniame ES gyvenime.
 • Ilgalaikiai ryšiai su organizacijomis partnerėmis.
 • Didesnis informuotumas apie įvairovės ir lyčių lygybės privalumus bei kovą su diskriminacija ir rasizmu.
 • Tarpusavio supratimo ir pripažinimo apie Europos mažumas, pvz., romus, didinimas ir skatinimas.
 • Geresnė informacija apie ES pilietybės suteikiamas teises ir geresnį jų įgyvendinimą valstybėse narėse.

Tinkami pareiškėjai – juridiniai asmenys (viešos ar privačios įstaigos), įsteigti ES šalyse-narėse.

Pagrindinis pareiškėjas „koordinatorius“ ir kartu teikiantys paraišką turi būti ne pelno siekiantys miestų / savivaldybių ir (arba) kitų lygių vietos valdžios institucijos arba jų partnerystės komitetai, ar kitos, pelno nesiekiančios organizacijos, atstovaujančios vietos valdžios institucijoms.

Kitos tinkamumo sąlygos:

 • veiklos turi būti vykdomos bent dviejose skirtingose reikalavimus atitinkančiose šalyse.
 • Projekte turi dalyvauti savivaldybės (pagrindinis pareiškėjas „koordinatorius” ir ne mažiau kaip trys bendrapareiškėjai, kurie nėra susijęs subjektai ar asocijuoti partneriai) iš ne mažiau kaip keturių skirtingų reikalavimus atitinkančių šalių, iš kurių bent dvi yra ES valstybės narės.

Kvietimo biudžetas – 6 000 000 Eur.

Projektų trukmė – 12-24 mėn.

Paraiškas galima teikti iki 2024-04-18

Daugiau informacijos apie kvietimą: Funding & tenders (europa.eu)

Atkreipiame dėmesį, kad kvietimo dokumentas yra išverstas į lietuvių kalbą, kurį galima rasti čia: Call for proposals CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT | European Education and Culture Executive Agency (europa.eu). Vertimas yra mašininis, ocifialiai galiojanti dokumento versija – anglų kalba.