Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, skirtas prevencijai ir kovai su smurtu dėl lyties ir smurtu prieš vaikus: kvietimas tarpinėms institucijoms, kurios teiks paramą trečiosioms šalims – pilietinės visuomenės organizacijoms (CERV-2023-DAPHNE).

Bendras kvietimo tikslas – remti, įgalinti ir stiprinti nepriklausomų pilietinės visuomenės organizacijų, veikiančių vietos, regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis pajėgumus, kovojant su smurtu dėl lyties ir (arba) smurtu prieš vaikus ir ginant ES vertybes, taip prisidedant prie visapusiško moterų ir vaikų naudojimosi savo teisėmis, lygių galimybių moterims ir vyrams užtikrinimo bei vaikų įgalinimo visoje jų teisių įvairovėje.

Šiuo kvietimu teikti paraiškas siekiama atrinkti ir remti ribotą skaičių tarptautinių, nacionalinių ar regioninių veikėjų (tarpinių institucijų), kurie teiks finansinę paramą (toliau perskirstys dotaciją) pilietinės visuomenės organizacijoms, veikiančioms vietos, regionų ir (arba) nacionaliniu lygmeniu, bei stiprins jų gebėjimus.

Pagal šį kvietimą ES lėšomis bus remiamos nepriklausomos pilietinės visuomenės organizacijos, veikiančios prevencijos ir kovos su smurtu srityse :

1) visų formų smurto dėl lyties prieš moteris ir mergaites, įskaitant migracijos kontekstą, smurto šeimoje, taip pat visų formų smurto prieš LGBTIQ asmenis, ir( arba)

2) visų formų smurto prieš vaikus, įskaitant vaikus migracijos kontekste, ir smurto prieš rizikos grupes, pavyzdžiui, asmenis su negalia.

Kvietimo prioritetai:

 • Pagalbos teikimas smurto lyties pagrindu aukoms, kuri būtų pritaikyta konkretiems jų poreikiams, įskaitant konkrečią medicininę ir psichologinę pagalbą, informacijos teikimą, galimybę naudotis  nacionalinėmis pagalbos linijomis, kreiptis į teismą, didinti tinkamų globos įstaigų prieinamumą, taip pat visapusiškos pagalbos seksualinio priekabiavimo darbo vietoje aukoms teikimas;
 • Smurto prevencija, įskaitant informuotumo didinimą, specialistų, kurie gali turėti kontaktą su aukomis, mokymą ir darbą su nusikaltėliais;;
 • Kova su lyčių stereotipais, kaip pagrindinėmis smurto dėl lyties priežastimis;
 • Integruotos vaiko apsaugos sistemos stiprinimas, gerinant prevenciją, apsaugą, vaiko teisėmis grįstas ir vaikams palankias paramos paslaugas, skirtas (potencialioms) smurto aukoms – vaikams/nusikaltimų liudytojams ir tiems, kuriems reikalinga apsauga, įskaitant daugiadalykinįį bendradarbiavimą.

Paraiškas tapti tarpine institucija gali pateikti vienas pareiškėjas arba konsorciumas, kuris gali būti nacionalinis arba tarptautinis. Tarpinė institucija didžiąją savo pastangų ir prašomų lėšų dalį (60-70 proc.) turėtų numatyti finansinės paramos teikimui trečiosioms šalims (pilietinės visuomenės organizacijoms).

Finansuojamos veiklos (Paraiškoje privalo būti numatytos abi veiklos):

 • Tarpinių institucijų teikiama finansinė parama trečiosioms šalims (pilietinėms visuomenės organizacijoms), įskaitant kvietimų teikti paraiškas skelbimą, atrankos kriterijų apibrėžimą, paraiškų vertinimą ir projektų įgyvendinimo stebėseną. Taip pat techninės ir metodinės pagalbos pilietinės visuomenės organizacijoms teikimas (pvz. pagalbos tarnyba paraiškų teikimo etape, pagalba projektų įgyvendinimo ir atsiskaitymo klausimais).
 • Pilietinės visuomenės organizacijų gebėjimų stiprinimas, įskaitant organizacijų pajėgumų ir tvarumo stiprinimą (pavyzdžiui, instruktavimas siekiant stiprinti strateginį mąstymą ir valdymo gebėjimus, lyčių lygybės ir vaiko teisėmis grįsto požiūrio propagavimas, lėšų rinkimo mokymai, advokatavimo metodų mokymai, komunikacijos seminarai, įskaitant socialinę žiniasklaidą ir vaizdo įrašų kūrimą, arba politikos tyrimų ir analizės stiprinimas) Pilietinės visuomenės organizacijų žinių kūrimas ir teminiai mokymai apie ES teisę ir smurto dėl lyties ir (arba) smurto prieš vaikus prevencijos ir kovos su juo politiką, įskaitant vaikų gynimo ir vaiko apsaugos politiką. Taip pat siekiama skatinti Pilietinės visuomenės organizacijų ir atitinkamų suinteresuotųjų šalių tinklų kūrimą, siekiant skatinti ir apsaugoti pagrindines ES teises ir vertybes.

Tinkami pareiškėjai:

 • pagrindinis pareiškėjas (koordinatorius) turi būti juridinis asmuo (vieša ar privati įstaiga), įsteigtas ES šalyje narėje ir ne pelno siekiantis.
 • Kartu teikiantys paraišką pareiškėjai (kai paraišką teikia konsorciumas) turi būti juridiniai asmenys (viešos ar privačios įstaigos), įsteigti vienoje iš reikalavimus atitinkančių šalių arba tarptautinė organizacija.

Kiti tinkamumo reikalavimai pareiškėjams:

 • Veiklos turi vykti bet kurioje reikalavimus atitinkančioje šalyje.
 • Maksimali projektų trukmė – 36 mėn.
 • Prašoma finansavimo suma negali būti mažesnė nei 1 500 000 Eur ir didesnė nei 3 000 000 Eur.
 • Projektai gali būti tiek nacionaliniai, tiek tarptautiniai.
 • Pareiškėjas turi atitikti abu žemiau nurodytas sąlygas:
 • turėti įrodomą, ne trumpesnę nei 3 pastarųjų metų patirtį įgyvendinant pilietinės visuomenės organizacijų gebėjimų stiprinimo veiklas;
 • turėti nesenos įrodomos patirties, skiriant ir administruojant finansinę paramą.

Jei pasiūlymą teikia konsorciumas, jis turi atitikti abi aukščiau nurodytas sąlygas. Tai reiškia, kad šias sąlygas gali atitikti bent vienas narys, arba skirtingi konsorciumo nariai atskirai.

Planuojamas kvietimo biudžetas yra 24 900 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas – 90 proc.

Paraiškas galima teikti iki 2023-05-03. Daugiau informacijos apie kvietimą: Funding & tenders (europa.eu)

Atkreipiame dėmesį, kad kvietimo dokumentas yra išverstas į lietuvių kalbą, kurį galima rasti čia: https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/772526/en. Vertimas yra mašininis, ocifialiai galiojanti dokumento versija – anglų kalba.