Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, skirtas skatinti lyčių lygybę (CERV-2024-GE).

Kvietimo tikslas – remti, propaguoti ir įgyvendinti išsamią politiką, skatinančią visapusišką moterų naudojimąsi teisėmis, lyčių lygybę, įskaitant profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, vienodą moterų ir vyrų darbo užmokestį, moterų įgalinimą ir lyčių aspekto integravimą.

Kvietimo prioritetai:

 1. Pagrindinių priežasčių, kurios lemia vyrų ir moterų priežiūros pareigų pasidalinimo skirtumus šalinimas, skatinant lyčių aspektą keičiantį požiūrį ir kovojant su lyčių stereotipais, siekiant remti šeimai palankios praktikos propagavimą įmonėse, ir skatinti moteris ir vyrus naudotis naujomis teisėmis, įtvirtintomis Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros direktyvoje; užkirsti kelią ir apsaugoti nuo bet kokio nepalankaus elgesio ir diskriminacijos moteris nėštumo metu ir po jo, taip pat moteris ir vyrus, išėjusius šeimos atostogų ir pasinaudojusius lanksčiomis darbo sąlygomis; didinti informuotumą ir sąmoningumą apie slaugos darbo vertę, įvertinant ir atsižvelgiant į slaugos darbui reikalingus įgūdžius; kvestionuoti lyčių stereotipus, kurie įtvirtina tradicinį darbo pasidalijimą.

Orientacinis biudžetas: 4 000 000 Eur.

 1. Remti ir skatinti valstybių narių institucijas, atsakingas už Darbo užmokesčio skaidrumo direktyvos nuostatų įgyvendinimą, (galimas bendradarbiavimas su kitais viešaisiais subjektais, privačiomis organizacijomis ar tarptautinėmis organizacijomis), rengiant nacionalines gaires ir (arba) priemones, skirtas darbo vietų, kuriose atsižvelgiama į lyčių lygybę, vertinimo ir klasifikavimo sistemoms, ir apie šias gaires ir (arba) priemones atitinkamoje šalyje, didinti darbdavių ir darbuotojų atstovų informuotumą.

Orientacinis biudžetas: 6 100 000 Eur.

Veiklos, kurios gali būti finansuojamos:

Pagal pirmąjį prioritetą:

 • naujų metodų kūrimas, siekiant skatinti dvigubą uždarbio ir dvigubą priežiūros modelį ir kova su lyčių stereotipais.
 • Žmogiškųjų išteklių vadovų, valdžios institucijų atstovų, socialinių partnerių ir kitų suinteresuotųjų šalių, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas – gebėjimų stiprinimas ir mokymai.
 • Abipusis mokymasis, keitimasis gerąja patirtimi, įvairių subjektų bendradarbiavimas.
 • Informacijos sklaida ir informuotumo didinimas, įskaitant socialinę žiniasklaidą ar spaudos kampanijas.

Pagal antrąjį prioritetą:

 • rekomendacijų, priemonių ir kontrolinių sąrašų, skirtų įvertinti ir palyginti vienodą darbo užmokestį už vienodą ar vienodos vertės darbą pas tą patį darbdavį, įskaitant lyčiai neutralių darbo vietų vertinimo ir klasifikavimo sistemų diegimą, rengimas, skirtas viešoms ir privačioms įstaigoms ir organizacijoms, taip pat socialiniams partneriams kolektyvinių derybų kontekste.
 • Mokymo programų, skirtų darbdavių ir socialinių partnerių gebėjimų ugdymui vertinti vienodą darbo užmokestį už vienodą ar vienodos vertės darbą ir įgyvendinti lyčiai neutralias darbo vietų vertinimo ir klasifikavimo sistemas, rengimas ir vykdymas.
 • Lyčiai neutralių darbo vietų vertinimo ir klasifikavimo sistemų skatinimas.
 • Vienodos vertės darbo koncepcijos įgyvendinimo stebėsena, vertinant esamas darbdavių ir socialinių partnerių taikomas darbo vertinimo sistemas ir darbo užmokesčio klasifikavimo schemas, ir prireikus rekomenduojant jas keisti, kad būtų laikomasi vienodo darbo užmokesčio reikalavimų ir neutralumo kriterijų lyties atžvilgiu.

Tinkamumo reikalavimai pagal pirmąjį prioritetą:

 • tinkami pareiškėjai – juridiniai asmenys (viešos arba privačios įstaigos), oficialiai įsisteigę vienoje iš reikalavimus atitinkančių šalių arba tarptautinė organizacija.
 • Pelno siekiančios organizacijos gali dalyvauti tik partnerystėje su viešomis įstaigomis arba pelno nesiekiančiomis privačiomis įstaigomis.
 • Veiklos gali būti vykdomos bet kurioje reikalavimus atitinkančioje šalyje.
 • Ilgiausia projektų trukmė – 24 mėn.
 • Prašoma finansavimo suma negali būti mažesnė nei 100 000 Eur.
 • Projektai gali būti tiek nacionaliniai, tiek tarptautiniai.
 • Paraišką turi teikti mažiausiai du pareiškėjai (pagrindinis pareiškėjas (koordinatorius) ir mažiausiai vienas bendrapareiškėjas (partneris), kuris nėra susijęs subjektas ar asocijuotas partneris).

Tinkamumo reikalavimai pagal antrąjį prioritetą:

 • pagrindiniai pareiškėjai turi būti ES nacionalinės institucijos, atsakingos už Darbo užmokesčio skaidrumo direktyvos nuostatų įgyvendinimą (pvz., atsakinga ministerija arba nacionalinė agentūra); valstybė narė gali pateikti tik vieną paraišką.
 • Bendrapareiškėjai (partneriai) (jei tokių yra) turi būti tarptautinės organizacijos, viešieji juridiniai asmenys arba privačios organizacijos, oficialiai įsisteigusios vienoje iš reikalavimus atitinkančių šalių.
 • Veiklos gali būti vykdomos bet kurioje reikalavimus atitinkančioje šalyje.
 • Ilgiausia projektų trukmė – 24 mėn.
 • Prašoma finansavimo suma negali būti mažesnė nei 100 000 Eur.
 • Projektai gali būti tiek nacionaliniai, tiek tarptautiniai.
 • Paraišką gali teikti vienas ar daugiau organizacijų (pagrindinis pareiškėjas (koordinatorius) ir bendrapareiškėjai (partneriai)).

Paraiškas galima teikti iki 2024-04-09.

Daugiau informacijos apie kvietimą: Funding & tenders (europa.eu)

freepik.com