Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, skirtas prevencijai ir kovai su smurtu dėl lyties ir smurtu prieš vaikus (CERV-2024-DAPHNE).

Šio kvietimo teikti paraiškas tikslas – kovoti su smurtu, įskaitant smurtą dėl lyties ir smurtą prieš vaikus:

 • užkirsti kelią visų formų ir visais lygmenimis smurtui dėl lyties prieš moteris ir mergaites visoje jų įvairovėje, ir smurtui artimoje aplinkoje bei kovoti su juo, o taip pat skatinti laikytis Europos Tarybos konvencijoje nustatytų standartų dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje.
 • Užkirsti kelią visų formų smurtui prieš vaikus, jaunimą ir kitas rizikos grupes, pavyzdžiui, LGBTQI asmenis ir asmenis su negalia, ir kovoti su juo.
 • Remti ir apsaugoti visas tiesiogines ir netiesiogines aukščiau išvardintuose punktuose nurodytų smurto formų aukas, pavyzdžiui, smurto artimoje aplinkoje ar intymiuose santykiuose aukas, įskaitant vaikus, tapusius našlaičiais dėl nusikaltimų šeimoje, taip pat remti ir užtikrinti vienodą apsaugos lygį visoje Sąjungoje smurto dėl lyties aukoms.

Kvietimo prioritetai:

 1. remti plataus masto integruotų tarptautinių kovos su smurtu dėl lyties veiksmų plėtrą ir siekti ilgalaikių ir struktūrinių pokyčių plačia geografine aprėptimi.

Orientacinis biudžetas: 11 000 000 Eur.

 1. Apsaugoti ir remti smurto dėl lyties aukas ir nukentėjusiuosius, įskaitant vaikus.

Orientacinis biudžetas: 4 800 000 Eur.

 1. Užkirsti kelią smurtui dėl lyties artimoje aplinkoje, intymiuose santykiuose ir elektroninėje erdvėje, įskaitant tikslinius veiksmus su smurtautojais.

Orientacinis biudžetas: 5 000 000 Eur.

 1. Užtikrinti, kad integruotos vaikų apsaugos sistemos veiktų praktiškai.

Orientacinis biudžetas: 4 000 000 Eur.

Veiklos, kurios gali būti finansuojamos:

 • priemonių ir įrankių, kurie padeda atpažinti ankstyvuosius smurto artimoje aplinkoje ir smurto prieš vaikus požymius ir į juos reaguoti, kūrimas.
 • Informuotumo didinimas, įskaitant socialinės žiniasklaidos ar spaudos kampanijas, informavimo ir įgalinimo veiklos, įskaitant komunikacijos veiklas ir informacijos sklaidą.
 • Specialistų ir atitinkamų suinteresuotųjų šalių gebėjimų stiprinimas ir mokymas, ypač instruktorių rengimo programos, nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų mokymo veiklos.
 • Strategijų, metodikų kūrimas ir įgyvendinimas, pritaikomų ir perimamų darbo metodų ir priemonių, koordinavimo platformų ir grupių kūrimas.
 • Paslaugų ir priemonių, gerinančių paramos aukoms paslaugų prieinamumą, kūrimas.
 • Gerosios patirties nustatymas ir keitimasis ja, bendradarbiavimas, abipusis mokymasis, darbo ir mokymosi metodų, įskaitant pritaikomas ir perimamas mentorystės programas, kūrimas.
 • Specializuotos paramos paslaugų (pvz., darbo vietoje, mokyklose, universitetuose, internete) gairių ir vadovų rengimas.
 • Analitinės veiklos, pvz., duomenų rinkimas ir tyrimai, priemonių arba duomenų bazių/duomenų rinkimo strategijų ir sistemų kūrimas ir įgyvendinimas.

Į projektus skatinama įtraukti valdžios, įskaitant regionines ir vietos valdžios institucijas.

Tinkami pareiškėjai – juridiniai asmenys (viešos ar privačios įstaigos), įsteigti ES šalyse narėse.

Kitos tinkamumo sąlygos:

 • pagal 1 prioritetą, pagrindinis pareiškėjas (koordinatorius) turi būti ne pelno siekiantis. Pelno siekiančios organizacijos gali teikti paraišką tik partnerystėje su viešomis, privačiomis pelno nesiekiančiomis organizacijomis ar tarptautinėmis organizacijomis.
 • Projektai privalo būti tarptautiniai.
 • Paraiškoje turi būti bent du pareiškėjai (koordinatorius ir dar bent vienas pareiškėjas, iš dviejų skirtingų, reikalavimus atitinkančių šalių, kuris nėra susijęs subjektas ar asocijuotas partneris).
 • Prašoma finansavimo suma negali būti mažesnė nei 1 000 000 Eur ir didesnė nei 2 500 000 Eur.
 • Projekto trukmė – 24 mėn. – 36 mėn.

 

 • Pagal 2, 3 ir 4 prioritetus pagrindinis pareiškėjas (koordinatorius) turi būti ne pelno siekiantis. Pelno siekiančios organizacijos gali teikti paraišką tik partnerystėje su viešomis, privačiomis pelno nesiekiančiomis organizacijomis ar tarptautinėmis organizacijomis.
 • Projektai gali būti nacionaliniai arba tarptautiniai.
 • Paraiškoje turi būti bent du pareiškėjai (koordinatorius ir dar bent vienas pareiškėjas, kuris nėra susijęs subjektas ar asocijuotas partneris).
 • Prašoma finansavimo suma negali būti mažesnė nei 100 000 Eur ir didesnė nei 1 000 000 Eur.
 • projekto trukmė – 12 mėn. – 24 mėn.

Paraiškas galima teikti iki 2024-05-29.

Daugiau informacijos apie kvietimą: Funding & tenders (europa.eu)