Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas „Vaiko teisės ir vaikų dalyvavimas“ (CERV-2024-CHILD).

Kvietimo tikslas – remti, skatinti ir įgyvendinti visapusišką vaiko teisių apsaugos ir propagavimo politiką, įskaitant teisę dalyvauti.

Šiuo kvietimu siekiama reaguoti į dabartinius vaikų poreikius ir iššūkius ES. Kvietime didelis dėmesys skiriamas vaikų, kurie turi ypatingų poreikių ir yra iš pažeidžiamų grupių, teisėms, įskaitant tuos vaikus, kurie pabėgo nuo Rusijos agresijos prieš Ukrainą.

Kvietime daugiausia dėmesio skiriama ES vaiko teisių strategijos kryptyse numatytų veiksmų ir rekomendacijų įgyvendinimui ES, nacionaliniu ir vietos lygmeniu.

Projektai gali būti nacionaliniai arba tarptautiniai. Ypač skatinami tarptautiniai projektai.

Projektai bus finansuojami pagal vieną iš šių prioritetų:

 1. Psichinė vaikų sveikata.
 2. Įrankių, susijusių su vaiko teisių aspektu, įtraukimas nacionaliniu ir vietos lygmeniu.
 3. Vaikų įsitraukimas ir dalyvavimas.
 4. Ankstyvasis ugdymas apie demokratinių teisių supratimą.

Veiklos, kurios gali būti finansuojamos:

 • Abipusis mokymasis, mokymai, keitimasis gerąja patirtimi, bendradarbiavimas ir tinklų kūrimas.
 • Sklaida ir informuotumo didinimas, įskaitant socialinės žiniasklaidos ar spaudos kampanijas.
 • Nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų gebėjimų stiprinimo ir mokymo veiklos.
 • Mokymo veiklos ir informuotumo didinimo užsiėmimai vaikams.
 • Protokolų kūrimas ir įgyvendinimas, darbo metodų ir priemonių kūrimas.

Labai svarbu į projektus įtraukti vietos, regioninės ar nacionalinės valdžios institucijas.

Tinkami pareiškėjai:

 • Pagrindinis pareiškėjas (koordinatorius) ir bendrapareiškėjai (partneriai) turi būti juridiniai asmenys (viešos ar privačios įstaigos), arba tarptautinė organizacija.
 • Pagrindinis pareiškėjas (koordinatorius) turi būti ne pelno siekiantis. Pelno siekiančios organizacijos gali dalyvauti tik partnerystėje su viešomis įstaigomis arba pelno nesiekiančiomis privačiomis įstaigomis.
 • ​ Būti įsteigti ES valstybėse narėse (įskaitant jų užjūrio teritorijas).

Kitos tinkamumo sąlygos:

 • Veiklos gali būti vykdomos bet kurioje reikalavimus atitinkančioje šalyje.
 • Mažiausia prašoma finansavimo suma negali būti mažesnė nei 100 000 Eur.
 • Projektai gali būti tiek nacionaliniai, tiek tarptautiniai.
 • Paraišką turi teikti mažiausiai du pareiškėjai (pagrindinis pareiškėjas (koordinatorius) ir mažiausiai vienas bendrapareiškėjas (partneris), kuris nėra susijęs subjektas ar asocijuotas partneris).

Ilgiausia galima projekto trukmė – 24 mėn.

Kvietimo biudžetas – 12 000 000 Eur.

Paraiškas galima teikti iki 2024-03-26.

Nuoroda į kvietimą: Funding & tenders (europa.eu)

pixabay.com nuotrauka