Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, skirtas ginti, skatinti ir didinti informuotumą apie ES vertybes: kvietimas tarpinėms institucijoms – pilietinės visuomenės organizacijoms, kurios teiks paramą trečiosioms šalims (CERV-2024-CITIZENS-VALUES).

Bendras šio kvietimo teikti paraiškas tikslas – ginti, skatinti ir didinti informuotumą apie ES pagrindines teises ir vertybes remiant vietos, regionines ir (arba) nacionalines pilietinės visuomenės organizacijas ir stiprinant jų gebėjimus.

Šiuo kvietimu teikti paraiškas siekiama atrinkti ir remti ribotą skaičių tarpinių institucijų ES valstybėse narėse, kurios stiprins pilietinės visuomenės organizacijų, veikiančių vietos, regioniniu ir (arba) nacionaliniu lygmeniu CERV programos srityse, gebėjimus, bei teiks joms finansinę paramą (toliau perskirstys dotaciją).

Kvietimo prioritetai:

 • Stiprinti pilietinės visuomenės organizacijų gebėjimus ir atsparumą, siekiant apsaugoti ir skatinti ES vertybes, įskaitant demokratijos ir pagarbos teisinei valstybei principus.
 • Remti pilietinės visuomenės organizacijas, kurios siekia apsaugoti, skatinti ir didinti informuotumą apie pagrindines teises ir demokratines vertybes.
 • Remti demokratinį dialogą, skaidrumą ir gerą valdymą, įskaitant tuos atvejus, kai mažėja pilietinės visuomenės erdvė.

Finansuojamos veiklos (paraiškoje privalo būti numatytos abi veiklos):

Tarpinių institucijų teikiama finansinė parama trečiosioms šalims (pilietinėms visuomenės organizacijoms), įskaitant kvietimų teikti paraiškas skelbimą, atrankos kriterijų apibrėžimą, paraiškų vertinimą ir projektų įgyvendinimo stebėseną. Taip pat sutarčių sudarymą, rizikų valdymą, galutinį projekto vertinimą ir mokėjimus.

Pilietinės visuomenės organizacijų gebėjimų stiprinimas, įtraukiant tokias veiklas, kaip techninės ir metodinės pagalbos pilietinės visuomenės organizacijoms teikimas paraiškų rengimo ir veiklų įgyvendinimo etape (pvz. pagalbos tarnyba paraiškų teikimo etape, pagalba projektų įgyvendinimo ir atsiskaitymo klausimais), pilietinės visuomenės organizacijų teminiai mokymai apie ES teisę ir politiką, skirtą skatinti ir ginti teises ir vertybes, kurios yra nustatytos ES Sutartyse, Pagrindinių teisių chartijoje ir galiojančiose tarptautinėse žmogaus teisių konvencijose, organizacijų pajėgumų, tvarumo ir atsparumo stiprinimo mokymai, gebėjimų stiprinimo veiklos ir mokymai, skirti stebėti ir reaguoti į internetines grėsmes ir atakas (įskaitant dezinformaciją ir neapykantos kurstymą), informuotumo didinimas apie teisinės valstybės kultūrą, pilietinės visuomenės organizacijų ir suinteresuotų šalių bendradarbiavimo, tinklų kūrimo ir tarpusavio mainų bei mokymosi galimybių skatinimas, įtraukiant nacionalines žmogaus teisių, lygybės institucijas ir paramos tarnybas, skatinti ir ugdyti lyčių lygybės kompetencijas ir pan.

Tinkami pareiškėjai:

 • Pareiškėjai ir susiję subjektai privalo būti juridiniai, ne pelno siekiantys asmenys, pilietinės visuomenės organizacijos, įsisteigę ES valstybėse narėse.
 • Kai paraišką teikia konsorciumas, visi pareiškėjai privalo būti juridiniai asmenys, įsisteigę ES valstybėse narėse.

Kiti tinkamumo reikalavimai pareiškėjams:

 • Pareiškėjas, arba jei paraišką teikia konsorciumas, turi atitikti abi žemiau nurodytas sąlygas:
 • turėti įrodomą, ne trumpesnę nei 3 pastarųjų metų patirtį, įgyvendinant pilietinės visuomenės organizacijų gebėjimų stiprinimo veiklas;
 • turėti nesenos įrodomos patirties, skiriant ir administruojant finansinę paramą pilietinės visuomenės organizacijoms.

Jei paraišką teikia konsorciumas, jis turi atitikti abi aukščiau nurodytas sąlygas. Tai reiškia, kad šias sąlygas gali atitikti bent vienas narys, arba skirtingi konsorciumo nariai atskirai.

 • Prašoma finansavimo suma negali būti mažesnė nei 2 500 000 Eur ir didesnė nei 6 000 000 Eur.
 • Veiklos turi vykti bet kurioje reikalavimus atitinkančioje šalyje.
 • Projektų trukmė nuo 36 mėn. iki 48 mėn.

Planuojamas kvietimo biudžetas yra 74 500 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas – 90 proc.

Paraiškas galima teikti iki 2024-03-07. Daugiau informacijos apie kvietimą: Funding & tenders (europa.eu)

freepik.com nuotrauka