Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas „Piliečių įsitraukimas ir dalyvavimas“ (CERV-2023-CITIZENS-CIV).

Kvietimo tikslas – skatinti piliečių ir atstovaujančių asociacijų dalyvavimą ir indėlį į demokratinį ir pilietinį ES gyvenimą, skelbiant ir viešai keičiantis nuomonėmis visose ES veiksmų srityse.

Laikantis principo „iš apačios į viršų” ypatingas dėmesys bus skiriamas šiems nurodytiems kvietimo prioritetams:

 • Demokratinio dalyvavimo skatinimas, diskutuojant apie Europos ateitį.
 • Piliečių ir bendruomenių įsitraukimas į diskusijas ir veiksmus, susijusius su mūsų klimatu ir aplinka.
 • Piliečių ir bendruomenių įsitraukimas į diskusijas ir veiksmus, susijusius su solidarumu.
 • Kova su dezinformacija ir kitomis kišimosi į demokratines diskusijas formomis ir žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo skatinimas.

Šis prioritetų sąrašas nėra baigtinis. Pareiškėjai gali teikti paraiškas dėl kitų prioritetų visose ES veiksmų srityse, jei šie prioritetai atitinka kvietimo tikslą – skatinti piliečių įsitraukimą ir dalyvavimą.

Kiekvienas projektas gali atitikti kelis nurodytus prioritetus. Ypatingai skatinami projektai, kuriais ne tik renkama piliečių nuomonė (požiūris), bet ir užtikrinama, kad apie ją būtų žinoma ir ji būtų efektyvi, veiksminga.

Tikimasi, kad projektai:

 • įtrauks įvairius partnerius, kur svarbus vaidmuo teks pilietinės visuomenės sektoriui;
 • apims skirtingus organizacijų tipus (t. y. ne pelno organizacijas, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas, švietimo, kultūros ar mokslinių tyrimų institucijas, viešąsias vietos/regionų valdžios institucijas arba universitetus); ir
 • apims tokius renginius kaip debatai, konferencijos, seminarai, kampanijos, praktiniai seminarai ir kultūrinė veikla.

Šiuo kvietimu teikti paraiškas remiamos veiklos, padedančios skatinti demokratiją, įtrauktį ir demokratinį dalyvavimą ES. Tai tokios veiklos, kurios, pvz.:

 • skatina visuomenės dalyvavimą diskutuojant, rengiant kampanijas, informuotumo didinimo priemones, konferencijas, seminarus ir t. t. tokiomis temomis, kurios yra susiję su kvietimo teikti paraiškas prioritetais bei užtikrina ryšį su Europos politine darbotvarke ir politikos formavimo procesu;
 • renka asmenų nuomones taikant principą „iš apačios į viršų” (įskaitant naudojimąsi socialiniais tinklais, internetiniais seminarais ir kt.) ir apima žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą;
 • skatina ES piliečių mainus su ES susijusiomis temomis, siekiant geresnio skirtingų požiūrių supratimo;
 • įvardija galimus sprendimus ir rekomendacijas, kurios turi būti pateiktos atitinkamoms vietos politinėms institucijoms ir sprendimų priėmėjams.

Tinkami pareiškėjai:

 • Pagrindinis pareiškėjas (koordinatorius) turi būti ne pelno siekiantis juridinis asmuo (privati įstaiga) arba valstybinis universitetas.
 • Kartu teikiantys paraišką turi būti ne pelno siekiantys juridiniai asmenys (viešos ar privačios įstaigos) arba tarptautinė organizacija.
 • Pagrindinis pareiškėjas (koordinatorius) ir kartu teikiantys paraišką oficialiai turi būti įsisteigę vienoje iš reikalavimus atitinkančių šalių.

Kitos tinkamumo sąlygos:

 • Veiklos turi vykti bet kurioje reikalavimus atitinkančioje šalyje.
 • Mažiausia prašoma finansavimo suma negali būti mažesnė nei 75 000 Eur.
 • Projektai turi būti tarptautiniai.
 • Paraiškoje turi būti bent du pareiškėjai (pagrindinis pareiškėjas (koordinatorius) ir dar bent vienas pareiškėjas, kuris nėra susijęs subjektas ar asocijuotas partneris) iš dviejų skirtingų reikalavimus atitinkančių šalių.

Projektų trukmė – 12-24 mėn.

Kvietimo biudžetas – 25 400 000 Eur.

Paraiškas galima teikti iki 2023-09-05.

Daugiau informacijos apie kvietimą: Funding & tenders (europa.eu)

freepik.com nuotrauka