Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas „Miestų partnerystė“.

Kvietimo tikslai:

 • skatinti įvairių šalių piliečių mainus;
 • suteikti piliečiams praktinės patirties apie bendro Europos Sąjungos paveldo turtingumą ir įvairovę ir padėti jiems suvokti, kad tai yra bendros ateities pagrindas;
 • garantuoti taikius europiečių santykius ir užtikrinti jų aktyvų dalyvavimą vietos lygmeniu;
 • stiprinti Europos piliečių tarpusavio supratimą ir draugystę;
 • skatinti savivaldybių bendradarbiavimą ir keitimąsi geriausia patirtimi;
 • remti gerą vietos valdymą;
 • stiprinti vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį Europos integracijos procese.

Finansuojamos veiklos: dirbtuvės, seminarai, konferencijos, mokymai, ekspertų susitikimai, internetiniai seminarai, informuotumo didinimo veiklos, kultūriniai renginiai, festivaliai, parodos, duomenų (suskirstytų pagal lytį) rinkimas ir konsultavimas, gerosios patirties kūrimas, keitimasis ir sklaida tarp valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės organizacijų, komunikacijos priemonių plėtra ir socialinės žiniasklaidos naudojimas.

Laukiami rezultatai:

 • skatinti ir didinti piliečių tarpusavio supratimą ir draugystę vietos lygmeniu;
 • remti vietos bendruomenių piliečius, kad jie patirtų ir pripažintų pridėtinę vertę, kurią ES teikia pasitelkdama vietos žmonių požiūrį;
 • stiprinti priklausymo ES jausmą;
 • skatinti ilgalaikius ryšius tarp savivaldybių ir piliečių.

Tinkami pareiškėjai – juridiniai asmenys (viešos ar privačios įstaigos), įsteigti ES šalyse-narėse.

Kitos tinkamumo sąlygos:

 • pareiškėjas turi būti viešąja įstaiga arba pelno nesiekiančia organizacija: miestai / savivaldybės ir (arba) kitų lygių vietos valdžios institucijos arba jų partnerystės komitetai ar kitos ne pelno organizacijos, atstovaujančios vietos valdžios institucijas;
 • projektas turi būti tarpvalstybinis ir jame turi dalyvauti savivaldybės iš ne mažiau kaip dviejų reikalavimus atitinkančių šalių, iš kurių bent viena yra ES valstybė narė;
 • veiklos turi būti vykdomos reikalavimus atitinkančioje, projekte dalyvaujančioje šalyje;
 • renginiuose turi dalyvauti ne mažiau kaip 50 tiesioginių dalyvių, iš kurių ne mažiau kaip 25 turi būti kviestiniai/tarptautiniai dalyviai. Kviestiniai/ dalyviai – tai iš reikalavimus atitinkančių projekto partnerių šalių, išskyrus šalį, kurioje vyksta miesto giminiavimosi renginys, atvykstančios delegacijos.

Kvietimo biudžetas – 4 000 000 Eur.

Projektų trukmė – 6 – 12 mėn.

Paraiškas galima teikti iki 2023-09-20

Daugiau informacijos apie kvietimą: Funding & tenders (europa.eu)

Informacinę video medžiagą, kaip pateikti paraišką pagal šį kvietimą galima rasti čia: How to submit a Town Twinning application on Vimeo

Atkreipiame dėmesį, kad kvietimo dokumentas yra išverstas į lietuvių kalbą, kurį galima rasti čia: Call for proposals for Town-Twinning (CERV-2023-CITIZENS-TOWN-TT) (europa.eu). Vertimas yra mašininis, ocifialiai galiojanti dokumento versija – anglų kalba.

freepik.com nuotrauka