Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas „Miestų tinklai“.

Kvietimo tikslai:

– skatinti įvairių šalių piliečių mainus;

– suteikti piliečiams galimybę pažinti Europos Sąjungos kultūrų įvairovę ir suvokti, kad Europos vertybės ir kultūros paveldas yra bendros ateities pagrindas;

– garantuoti taikius europiečių santykius ir užtikrinti jų aktyvų dalyvavimą vietos lygmeniu;

– stiprinti Europos piliečių tarpusavio supratimą ir draugystę;

– skatinti savivaldybių bendradarbiavimą ir keitimąsi geriausia patirtimi;

– remti gerą vietos valdymą ir stiprinti vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį Europos integracijos procese.

Miestų tinklai turėtų suteikti miestams ir savivaldybėms galimybę gilinti ir intensyvinti jų bendradarbiavimą ir diskusijas ilgalaikėje perspektyvoje, plėtoti tvarius tinklus ir apsibrėžti savo ilgalaikę Europos integracijos ateities viziją.

Finansuojamos veiklos: dirbtuvės, seminarai, konferencijos, mokymai, ekspertų susitikimai, internetiniai seminarai, informuotumo didinimo veiklos, didelio matomumo renginiai, (pagal lytį suskirstytų) duomenų rinkimas ir konsultavimas, gerosios patirties kūrimas, keitimasis ir sklaida tarp valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės organizacijų, komunikacijos priemonių plėtra ir socialinės žiniasklaidos naudojimas.

Tinkami pareiškėjai – juridiniai asmenys (viešos ar privačios įstaigos), įsteigti ES šalyse-narėse.

Kitos tinkamumo sąlygos:

pagrindinis pareiškėjas „koordinatorius“ ir kartu teikiantys paraišką turi būti ne pelno siekiančiais:

– miestai / savivaldybės ir (arba) kitų lygių vietos valdžios institucijos arba jų partnerystės komitetai ar kitos ne pelno organizacijos, atstovaujančios vietos valdžios institucijas.

– veikla turi būti vykdoma bent dviejose skirtingose reikalavimus atitinkančiose programose šalyse.

– paraiškoje turi dalyvauti ne mažiau kaip keturi pareiškėjai (pagrindinis pareiškėjas „koordinatorius” ir ne mažiau kaip trys bendri pareiškėjai, nesusiję su organizacija arba asocijuotasis partneris) iš ne mažiau kaip keturių skirtingų reikalavimus atitinkančių šalių iš kurių bent dvi yra ES valstybės narės.

Kvietimo biudžetas – 6 000 000 Eur.

Projektų trukmė – 12-24 mėn.

Paraiškas galima teikti iki 2023-04-20

Daugiau informacijos apie kvietimą: Funding & tenders (europa.eu)

Atkreipiame dėmesį, kad kvietimo dokumentas yra išverstas į lietuvių kalbą, kurį galima rasti čia: https://www.eacea.ec.europa.eu/document/a2cc2dbe-912b-4042-8203-628c68c9c9ea_en. Vertimas yra mašininis, ocifialiai galiojanti dokumento versija – anglų kalba.