Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, skirtas skatinti lygybę ir kovoti su rasizmu, ksenofobija ir diskriminacija (CERV-2023-EQUAL).

Kvietimo tikslas – remti visapusišką ir tarpsektorinį požiūrį, finansuojant konkrečius veiksmus, skirtus užkirsti kelią diskriminacijai ir kovoti su netolerancija, rasizmu ir ksenofobija, visų pirma dėl rasinės ar etninės kilmės, odos spalvos, religijos, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, įskaitant tuos atvejus, kai tai pasireiškia antisemitizmu, romų, juodaodžių, musulmonų neapykanta ir LGBTIQ fobija. Projektai gali būti nacionaliniai arba tarptautiniai. Ypač skatinami tarptautiniai projektai.

Bus finansuojami šie prioritetai:

 1. Prioritetas: Kova su diskriminacija ir kova su rasizmu, ksenofobija ir kitomis netolerancijos formomis, įskaitant antisemitizmą ir romų, juodaodžių, musulmonų neapykantą.

Orientacinis biudžetas: 11 500 000 EUR

 1. Prioritetas: Įvairių asmenų grupių įtraukties darbo vietoje skatinimas ir valdymas tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose.

Orientacinis biudžetas: 1 500 000 EUR

 1. Prioritetas: Kova su LGBTIQ žmonių diskriminacija, LGBTIQ lygybės skatinimas įgyvendinant LGBTIQ lygybės strategiją.

Orientacinis biudžetas: 3 000 000 EUR

 1. Prioritetas: Atsako į diskriminaciją, rasizmą, antisemitizmą, antimusulmonišką neapykantą ir ksenofobiją, LGBTIQ fobiją ir visas kitas netolerancijos formas, gerinimas (skirta tik valdžios institucijoms).

Orientacinis biudžetas: 4 000 000 EUR

Tinkami pareiškėjai – juridiniai asmenys (viešos ar privačios įstaigos), įsteigti ES šalyse narėse.

Pagal pirmuosius 3 prioritetus, pagrindinis pareiškėjas (koordinatorius) turi būti ne pelno siekiantis. Pelno siekiančios organizacijos gali teikti paraišką tik partnerystėje su viešomis arba privačiomis pelno nesiekiančiomis organizacijomis.

Pagal 4-tą prioritetą, pagrindinis pareiškėjas (koordinatorius) turi būti valdžios institucija.

Kitos tinkamumo sąlygos:

 • Kiti pareiškėjai turi būti juridiniai asmenys (viešos arba privačios įstaigos), oficialiai įsisteigę vienoje iš reikalavimus atitinkančių šalių arba tarptautinė organizacija.
 • Veiklos turi vykti bet kurioje reikalavimus atitinkančioje šalyje.
 • Projektai gali būti tiek nacionaliniai, tiek tarptautiniai.
 • Paraiškoje turi būti bent du pareiškėjai (koordinatorius ir dar bent vienas pareiškėjas, kuris nėra susijęs subjektas ar asocijuotas partneris).
 • Mažiausia prašoma finansavimo suma negali būti mažesnė nei 100 000 Eur.
 • Ilgiausia galima projekto trukmė – 24 mėn.

Veiklos, kurios gali būti finansuojamos:

 • Koalicijų kūrimas, specialistų, diskriminacijos aukų gebėjimų stiprinimas ir mokymai;
 • Abipusis mokymasis, keitimasis gerąja patirtimi, bendradarbiavimas, įskaitant geriausių praktikų, kurios galėtų būti perduodamos kitoms dalyvaujančioms šalims, identifikavimą;
 • Sklaida ir informuotumo didinimas, įskaitant socialinės žiniasklaidos ar spaudos kampanijas;
 • Skaitmeninių įgūdžių ir kritinio mąstymo skatinimas;
 • Duomenų registravimas, duomenų rinkimas, apklausos, diskriminacijos atvejų stebėsena ir pranešimai apie juos;
 • Aukų įgalinimas ir parama, atsižvelgiant į lytį ir amžių;
 • Strategijų ar veiksmų planų kūrimas ir įgyvendinimas;
 • Nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas ir mokymo veikla.

Paraiškas galima teikti iki 2023-06-20.

Daugiau informacijos apie kvietimą: Funding & tenders (europa.eu)

Atkreipiame dėmesį, kad kvietimo dokumentas yra išverstas į lietuvių kalbą, kurį galima rasti čia: https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/772526/en. Vertimas yra mašininis, ocifialiai galiojanti dokumento versija – anglų kalba.