Šiuo kvietimu siekiama prisidėti prie ES vaiko teisių strategijos rekomendacijų įgyvendinimo ir remti, plėtoti bei įgyvendinti visapusišką vaiko teisių apsaugos politiką.
Tinkami pareiškėjai – juridiniai asmenys (viešos ar privačios įstaigos).

Kitos tinkamumo sąlygos:

  • Pelno siekiančios organizacijos gali teikti paraišką tik partnerystėje su viešomis arba privačiomis pelno nesiekiančiomis organizacijomis.
  • Projektai gali būti tiek nacionaliniai, tiek tarpvalstybiniai.
  • Paraišką turi teikti mažiausiai dvi organizacijos (pareiškėjas ir partneris).
  • Mažiausia prašoma finansavimo suma negali būti mažesnė nei 75 000 Eur.

Finansuojamos veiklos:

  • ilgalaikių ir tvarių programų bei vaikų dalyvavimo mechanizmų vietos ir nacionaliniu lygiu, įskaitant mokyklas, kūrimas;
  • paramos teikimas ir esamų vaikų dalyvavimo mechanizmų taikymo sričių išplėtimas, siekiant įtraukti juos į platesnius sprendimų priėmimo procesus ir demokratinę sistemą vietos ir nacionaliniu lygmenimis;
  • abipusis mokymasis, mokymo veiklos, keitimasis gerąja patirtimi, bendradarbiavimas, įskaitant gerosios praktikos nustatymą;
  • gebėjimų stiprinimo ir mokymų veiklos nacionalinėms, regioninėms ir vietos valdžios institucijoms;
  • mokymo ir informuotumo didinimo veiklos vaikams ir suaugusiems apie teisę būti išklausytam ir vaikų dalyvavimą.

Paraiškas galima teikti iki 2022-05-18. Daugiau informacijos apie kvietimą: Nuoroda į kvietimo dokumentą