Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, skirtas prevencijai ir kovai su smurtu dėl lyties ir smurtu prieš vaikus (CERV-2022-DAPHNE). Šiuo kvietimu, suskirstytu į 5 prioritetus, siekiama finansuoti projektus, kurie bus skirti:

 1. Integruoti įvairių formų smurto prieš moteris dėl lyties prevenciją skirtinguose kontekstuose, taikant sisteminį požiūrį (1 prioritetas, didelės apimties projektai).
 2. Kovoti su žalinga praktika prieš moteris ir mergaites (2 prioritetas).
 3. Užkirsti kelią smurtui dėl lyties sprendžiant pagrindines jo priežastis (3 prioritetas).
 4. Remti ir tobulinti nacionalinių duomenų apie smurtą prieš vaikus rinkimą (4 prioritetas).
 5. Stiprinti atsaką, kuriuo siekiama užkirsti kelią smurto aukoms – vaikams ir jas paremti, stiprinant vaikų apsaugos sistemas nacionaliniu ir vietos lygiu (5 prioritetas).

Tinkami pareiškėjai – juridiniai asmenys (viešos ar privačios įstaigos). Kitos tinkamumo sąlygos:

Pagal 1 prioritetą:

 • Pelno siekiančios organizacijos gali teikti paraišką tik partnerystėje su viešomis arba privačiomis pelno nesiekiančiomis organizacijomis.
 • Projektai turi būti tarpvalstybiniai.
 • Paraišką turi teikti mažiausiai dvi organizacijos (pareiškėjas ir partneris).
 • Prašoma finansavimo suma negali būti mažesnė nei 1 000 000 Eur ir didesnė nei 2 000 000 Eur.

Pagal 2 ir 3 prioritetus:

 • Pelno siekiančios organizacijos gali teikti paraišką tik partnerystėje su viešomis arba privačiomis pelno nesiekiančiomis organizacijomis.
 • Projektai gali būti tiek nacionaliniai, tiek tarpvalstybiniai.
 • Paraišką turi teikti mažiausiai dvi organizacijos (pareiškėjas ir partneris).
 • Prašoma finansavimo suma negali būti mažesnė nei 75 000 Eur ir didesnė nei 1 000 000 Eur.

Pagal 4 ir 5 prioritetus:

 • Pelno siekiančios organizacijos gali teikti paraišką tik partnerystėje su viešomis arba privačiomis pelno nesiekiančiomis organizacijomis.
 • Projektai gali būti tiek nacionaliniai, tiek tarpvalstybiniai.
 • Paraišką turi teikti mažiausiai dvi organizacijos (pareiškėjas ir partneris).
 • Prašoma finansavimo suma negali būti mažesnė nei 75 000 Eur.

Finansuojamos veiklos:

 • Informuotumo didinimo ir įgalinimo veiklos;
 • Specialistų mokymas ir gebėjimų tobulinimas;
 • Protokolų kūrimas, tobulinimas ir įgyvendinimas, darbo metodų ir įrankių tobulinimas, koordinavimo platformų ir grupių kūrimas;
 • Paslaugų ir priemonių, gerinančių smurto aukų prieigą prie paramos, kūrimas;
 • Keitimasis gerąja patirtimi, abipusis mokymasis;
 • Duomenų rinkimo sistemų kartografavimas (pagal 4 prioritetą);
 • Duomenų rinkimo strategijų ir sistemų, įskaitant atvejų valdymo sistemas, kūrimas ir įgyvendinimas (pagal 4 prioritetą);
 • Smurto reiškinio tendencijų vertinimas ir duomenų rinkimas bei prevencijos politikos ir atsakomųjų veiksmų poveikio analizė (pagal 4 prioritetą);
 • Tikslinės komunikacijos veiklos, kurių tikslas koordinuoti atsaką į smurtą prieš vaikus (pagal 5 prioritetą);
 • Specialistų gebėjimų ugdymas ir mokymas, įskaitant konkrečias specialistų grupes, tiesiogiai dirbančias su vaikais (pvz., sveikatos priežiūros specialistai, mokytojai) (pagal 5 prioritetą).

Į projektus skatinama įtraukti valdžios (įskaitant regionines ir vietos valdžios) institucijas. Projektams, susijusiems su smurtu dėl lyties, šios valdžios institucijos gali būti nacionalinės, regioninės ar vietos – ministerijos/agentūros/lygybės institucijos, atsakingos už lyčių lygybę ir (arba) paslaugų teikimą smurto aukoms ar nusikaltėliams; policijos, teismų, sveikatos ar švietimo institucijos ir kt.

Paraiškas galima teikti iki 2022-04-12. Daugiau informacijos apie kvietimą: Nuoroda į kvietimo dokumentą